SAMBUTAN JUBLI BUAH PUKUL LIAN KE-121 TAHUN


( 5hb Januari 1897 - 5hb Januari 2018 )

Thursday, May 12, 2011

Muay Thai Chaiya

Bismillahirahmanirahim,

Saja Nak Share Ilmu & Minat :-

http://www.youtube.com/watch?v=r9_3KnaM35k&feature=related (Siri 1)
http://www.youtube.com/watch?v=6X1ZdX-Ut2c&feature=related (Siri 2)
http://www.youtube.com/watch?v=TPoBGguMa3o&feature=related (Siri 3)
http://www.youtube.com/watch?v=KytGNOoTSS4&feature=related (Siri 4)
http://www.youtube.com/watch?v=ThqHmp_uuOI&feature=related (Siri 5)
http://www.youtube.com/watch?v=_cIphf4cjGU&feature=related (Siri 6)

No comments: